Contoh Undangan Pernikahan Bahasa Jawa

Published by Tim Nikahane
Invitation card
Invitation card

Masyarakat Jawa terkenal menjunjung tinggi sopan santun sebagai simbol untuk menghargai nilai-nilai tradisional. Dalam berkomunikasi sehari-hari pun menggunakan krama inggil untuk menghormati sekaligus menghindari ketersinggungan lawan bicara.

Apalagi ketika digunakan dalam undangan pernikahan, dimana yang diundang tidak hanya teman, saudara, kolega, bahkan para sesepuh maupun tokoh masyarakat.

Berikut ini contoh undangan dalam bahasa Jawa.

Contoh Undangan Krama Inggil

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kairing Sagunging Pakurmatan. Sesarengan kalian serat menika kula nyaosi pirsa, mugi Gusti Allah SWT. Tansah hangganjar kawilujengan ing samudayanipun

Kulo badhe hanggadhahi khajat hangemah-emahaken yoga kulo estri ingkang nami,

Sekar Widyaningrum, S.Pd
Putri Bapak Muladi & Ibu Siti Halimah

Kaliyan

Budi Pratama, S.T
Putra Bapak Masturi & Ibu Laili Hakim

Ingkang menika, menawi sepen ing sedaya reribetan saha dhangan ing penggalih, keprenga kulo ngaturi rawuh panjenengan sekaliyan Ing pahargyan dhauping pinangenten mbenjang,

  • Dinten : Sabtu
  • Surya kaping : 24 April 2021
  • Panggenan : Gedung Bhayangkara, jl. Gajah Mada No.52 Pasuruan

Saperlu hangestreni saa paring donga pangestu dhumateng pinaganten kekalih sumrambah ing sedayanipun.

Mekaten atur kula, awit rawuh saha paring dinga pangestunipun Bapak Ibu sekaliyan, kulo ngaturaken aguningin panuwun. Matur nuwun

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atur taklim kula,
Kel. Bapak Muladi & Ibu Siti Halimah
Kel. Bapak Masturi & Ibu Laili Hakim

Contoh Undangan Krama Halus

Nambut Silaning Akrami

Sekar Widyaningrum, S.Pd
Putri Bapak Muladi & Ibu Siti Halimah

Kaliyan

Budi Pratama, S.T
Putra Bapak Masturi & Ibu Laili Hakim

Ingkang sampun nindakaken syariat agami Allah, serta tuntunaning Rasullah, kanti dhaup suci dinten Jumat, 16 April 2021, wanci tabuh : 08.00, wonten ing Masjid Agung Al Anwar Pasuruan, April 2021

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Winantu sagunging pakurmatan, kanthi lumaraping nawala sedhahan, minangka sesulih pisowan kula wonten ing ngarsa panjenengan, sinartan nyadhong berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, kula sebrayat hangadhahi pangangkah badhe ngawontenaken syukuran tuwin pawiwahan dhauping sri penganten anak kula,

  • Dinten : Sabtu
  • Surya Kaping : 24 April 2020
  • Wanci Tabuh : 11.00 – 14.00 WIB
  • Mapan ing : Gedung Bhayangkara, jl. Gajah Mada No.52 Pasuruan

Setuhu badhe damel bombong saha mongkoging manah kula sebrayat, bilih dhangan ing penggalih saha sepen ing sambekala Bapak/Ibu kepareng rawuh hangestreni saha paring puja pangastuti dhumateng anak kula sri penganten, supados dados kaluwarga ingkang bagya mulya.

Wasana kula sagotrah hangaturaken agunging panuwun saha nyuwun lubering pangaksami sadaya kekirangan dalah kalepatan kula.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atur Taklim Kula
Bapak Muladi & Ibu Siti Halimah
Bapak Masturi & Ibu Laili Hakim

Penutup

Meskipun undangan berbahasa Jawa jarang digunakan saat ini, namun jika anda berencana untuk membuat undangan yang memorable, kalimat undangan dalam bahasa Jawa merupakan pilihan tepat. Pun jika anda ingin memmbuat undangan online namun berbahasa Jawa, Nikahane dapat memfasilitasinya. Karena anda kalimat undangan bisa dibuat custom sesuai kebutuhan anda 😀

...
Published by Tim Nikahane

Latest Stories

Here’s what we've been up to recently.